3 Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Αρχή αφίσας: ΚΕΑΤ (λογότυπο) 3 Δεκεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, περιγραφή εικόνας: σκύλος-οδηγός και πέντε ανθρωποι με διαφορετικές αναπηρίες

Η 3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Είναι μια ημέρα ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία, μια μέρα που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα διασφάλισης της ισότιμης πρόσβασης όλων των ατόμων στην υγεία, την εκπαίδευση, την εργασία και τον κοινωνικό ιστό. Η καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία στοχεύει στην καλλιέργεια του σεβασμού και την καταπολέμησης κάθε μορφής διακρίσεων και αποκλεισμών. Επιδιώκει επίσης να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι το κέρδος από την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της ζωής είναι συνολικό και μας αφορά όλους.

Κάθε άτομο με πνευματική ή σωματική αναπηρία έχει δικαίωμα στήριξης προκειμένου να αναπτύξει ισότιμα όλες τις ικανότητες του και να ενταχθεί στη κοινωνία. Δυστυχώς όμως, τα άτομα με αναπηρία, αντιμετωπίζουν συχνά ακόμη και σήμερα, σοβαρά εμπόδια στην καθημερινή τους ζωή, με αποτέλεσμα να βιώνουν πολλές φορές την περιθωριοποίηση, τη στέρηση της συμμετοχής στα κοινωνικά, δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία θα πρέπει να είναι κοινά σε όλους.

Εκτιμάται ότι ένα δισεκατομμύριο περίπου άνθρωποι που ζουν με αναπηρίες παγκοσμίως, αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια και δεν απολαμβάνουν πρόσβαση στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλα άτομα, όπως είναι η πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην εργασία, στα μέσα μεταφοράς, στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή, γενικότερα. Το δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια ζωή είναι απαραίτητο για τη μείωση των ανισοτήτων, για τη δημιουργία σταθερών δημοκρατιών και ενεργών πολιτών.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) επιδιώκει τη μείωση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων της οπτικής αναπηρίας, τις ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή, επιθυμώντας πάντα την προαγωγή μιας κοινωνίας που λειτουργεί με τις αρχές του σεβασμού, της αποδοχής και της αλληλεγγύης και θεωρώντας τη διάκριση λόγω αναπηρίας, παραβίαση της εγγενούς αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του ατόμου. Μέσα από τη δράση του αποβλέπει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις που θα αναπτύξουν νέες προοπτικές για την κοινωνική τους συμπερίληψη.

Κύριος και πρωταρχικός στόχος του Κέντρου είναι η ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρία όρασης, μέσα από την οποία επιτυγχάνεται και η πλήρης ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εκπαίδευση και στήριξη των μαθητών και την προώθηση της πνευματικής, ηθικής, κοινωνικής και πολιτιστικής τους καλλιέργειας σε ένα περιβάλλον σεβασμού προς το άτομο. Με την αμοιβαία συνεργασία, την εξειδικευμένη εκπαίδευση και την πρόσβαση στις νέες Τεχνολογίες, τα παιδιά και οι νέοι με οπτική αναπηρία μπορούν να πετύχουν ό,τι θέλουν στη ζωή τους!

Καθήκον όλων μας είναι να στηρίζουμε έμπρακτα τα άτομα με αναπηρία με λήψη μέτρων και εισαγωγή πολιτικών που να δημιουργούν συνθήκες πλήρους συμπερίληψης σε εκπαιδευτικό, πολιτιστικό αλλά και κοινωνικό πλαίσιο των ατόμων με αναπηρίες. Μέτρα τα οποία θα προωθούν την προσβασιμότητα και την κατάργηση εμποδίων.

Τα άτομα με αναπηρία δε ζητάνε να γίνει η ζωή τους ευκολότερη αλλά ίση με τη δική μας, όπως οφείλει να είναι. Στόχος πρέπει να είναι όχι η τυπική, αλλά η εν τοις πράγμασι ισότητα, η οποία αποτυπώνεται στην καθημερινότητα του ατόμου με οπτική αναπηρία και στην παροχή ίσων ευκαιριών στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή με σεβασμό πάνω από όλα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.