Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης» της Πράξης «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία»

Λογότυπο ΚΕΑΤ/ σύνδεσμος για αρχική οθόνη

Οι αιτήσεις για το για το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης» της Πράξης «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με ΚΩΔ. MIS 5073491 στο ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» όπου δικαιούχος είναι η Ε.Σ.Α.μεΑ., έχουν ξεκινήσει με καταλυτική ημερομηνία την 31/10/2022.

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε 3.000 ωφελούμενους ανέργους/ες νέους/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν συγκεκριμένα: Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική, θεωρητική κατάρτιση συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300) ωρών, πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 200 ωρών και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο κάθε ωφελούμενος επιδοτείται με 5 ευρώ ανά ώρα θεωρητικής και πρακτικής άσκησης.Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση του προγράμματος (https://bit.ly/3BhOk3e), καθώς και η επιστολή της Ε.Σ.μεΑ. (https://bit.ly/3DkRp5d)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους εργασιακούς συμβούλους, κ. Αλέξανδρο Μητροβγαίνη, για την Αττική και κ. Χρήστο Πολυμερά, για την Θεσσαλονίκη.