Προκήρυξη (υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023) για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των Κέντρων Πρόνοιας)

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Τ), προκηρύσσει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά έντεκα (11) ατόμων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, που εδρεύει στην Καλλιθέα της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών καθώς και για το Παράρτημα του ΚΕΑΤ, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στην παρούσα ανάρτηση παρατίθενται η Προκήρυξη και η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 30/11/2023, ημέρα Πέμπτη (σφραγίδα ταχυδρομείου).