Ανοιχτή Πρόσκληση / Open call για την κάλυψη τριών (3) θέσεων εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό τμήμα του Κ.Ε.Α.Τ., με σύμβαση παροχής υπηρεσιών

λογότυπο ΚΕΑΤ

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Τ), στο πλαίσιο της λειτουργίας του εκπαιδευτικού τμήματος του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις για την κάλυψη τριών (3) θέσεων εκπαιδευτικών, ειδικοτήτων Φυσικής, Μαθηματικών και Φιλολογίας, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

2. Για την έγκυρη συμμετοχή τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να φέρουν τα ακόλουθα προσόντα:

Απαραίτητα Προσόντα

  1. Πτυχίο Τμήματος Φυσικής για την ειδικότητα του φυσικού,

Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικού για την ειδικότητα του Μαθηματικού,

Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας για την ειδικότητα του φιλολόγου.

  1. Πιστοποίηση γνώσης συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille.
  2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ειδική αγωγή ή Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής.

Επιθυμητά Προσόντα

  1. Συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια, συναφή με το εκπαιδευτικό τους αντικείμενο, την ειδική αγωγή και την εκπαίδευση ατόμων με οπτική αναπηρία.
  2. Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση των ατόμων με οπτική αναπηρία.

  • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους έως και την Τρίτη 12/09/2023 και ώρα 14:00, σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση protokolo@keat.gr, με τα ζητούμενα δικαιολογητικά.
  • Οι ενδιαφερόμενοι/ες, ως δικαιολογητικά, καλούνται να υποβάλουν:
  1. Βιογραφικό σημείωμα.
  2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών κ.ά.).
  3. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την επιμόρφωση αλλά και την προϋπηρεσία τους.

Κατόπιν της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι επελέγησαν βάσει των αιτήσεών τους, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και μέσω email, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Τ. για την πραγματοποίηση διαδικασίας συνέντευξης για την τελική επιλογή των επιτυχόντων για την κάλυψη των θέσεων.

Χρονική διάρκεια σύμβασης:  3 μήνες

Το Κ.Ε.Α.Τ., εκ του λόγου ότι η παρούσα αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι προκήρυξη θέσεων, έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση κάθε αίτηση και να προβεί στην τελική αποδοχή αυτής.

Διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται από το Ν.Π.Δ.Δ., Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 και Σπάρτης, Καλλιθέα Αττικής, στο τηλ. 2109595602, 11:00- 14:00.