Ανακοίνωση Κατάρτισης Μητρώου Καλλιτεχνών με Αναπηρία Όρασης Ωφελουμένων του ΚΕAT

Το ογότυπο του ΚΕΑΤ

Ανακοίνωση Κατάρτισης Μητρώου Καλλιτεχνών με Αναπηρία Όρασης Ωφελουμένων του ΚΕAT με θέμα: «Ενημέρωση για την κατάρτιση, από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, Μητρώου Καλλιτεχνών Ωφελουμένων ατόμων με αναπηρία όρασης (μερική ή ολική απώλεια όρασης)»

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ, χάριν συντομίας ΚΕΑΤ, που εδρεύει επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 και Σπάρτης, στην Καλλιθέα Αττικής, έχει καταρτίσει από το 2021 Μητρώο Καλλιτεχνών Ωφελουμένων ατόμων με αναπηρία όρασης και καλεί ξανά τους νέους καλλιτέχνες άτομα με αναπηρία όρασης (μερική ή ολική απώλεια όρασης) να εγγραφούν σε αυτό.

Στο Μητρώο έχουν δικαίωμα να εγγραφούν όσοι ωφελούμενοι δραστηριοποιούνται σε κάποιο Καλλιτεχνικό Τομέα, ως δημιουργοί ή επαγγελματίες. Πιο συγκεκριμένα:

-μαθητές Μουσικών Σχολείων, Μουσικών Σχολών και Ωδείων

-μέλη Θεατρικών Εργαστηρίων

-μέλη Εικαστικών Εργαστηρίων (ζωγραφική, γλυπτική, αγιογραφία, φωτογραφία)

-μουσικοί (σύνθεση, εκτέλεση)

-μουσικοί παραγωγοί

-τραγουδιστές

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγράφονται με κατάθεση των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων (αντίγραφο πτυχίου ή έναρξη επαγγέλματος ή παραστατικά πληρωμής ή βεβαίωση φοίτησης σε μουσικό σχολείο/καλλιτεχνικό εργαστήριο ή βεβαίωση συμμετοχής) και Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται η ερασιτεχνική ή επαγγελματική καλλιτεχνική δραστηριότητα, και η οποία θα αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο PDF) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: edupolicy@keat.gr

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δυνατότητα εγγραφής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και δυνατότητα επικαιροποίησης/προσθήκης Καλλιτεχνικών Τομέων με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/1986.

Οι ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους του ενός καλλιτεχνικούς τομείς εντάσσονται σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση που καταθέτουν.

Τα στοιχεία των εγγραφόμενων στο Μητρώο Καλλιτεχνών Ωφελουμένων προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για εσωτερική χρήση και αξιοποίηση από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών σύμφωνα και με τον νόμο 4624/2019, περί της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Πληροφορίες κ. Δήμητρα Ζούμα

Γραφείο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Κ.Ε.Α.Τ.

Τηλ.: 2310 830095 (εσωτ.:121)

E-mail: edupolicy@keat.gr