Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

30-03-2021: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΙΛΙΩΝ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Το Κέντρο μας δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι 09-04-2021 και ώρα 12:30 στα γραφεία του, που βρίσκονται επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου 210 & Σπάρτης, για τη προμήθεια χιλίων χαρτοκιβωτίων.

 

Για να δείτε την ανακοίνωση εδώ


 

18-03-2021: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Το Κέντρο μας δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι 26-03-2021 και ώρα 12:00 μ.μ στα γραφεία του, που βρίσκονται επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου 210 & Σπάρτης, για τη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνολικής αξίας χιλίων ευρώ (1.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ


 

02-03-2021: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τον έλεγχο, συντήρηση, επισκευή κλπ ενός (1) οχήματος του ΚΕΑΤ  τύπου OPEL VECTRA

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ, χάριν συντομίας ΚΕΑΤ, που εδρεύει επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 και Σπάρτης, στην Καλλιθέα Αττικής

ΚΑΛEΙ

Αποκλειστικά και μόνον τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία (ή αντιπροσώπους) της OPEL, να υποβάλουν προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου το αργότερο μέχρι και ώρας 11.00 π.μ. της 09/03/2021, δια των οποίων θα εκδηλώνουν την πρόθεσή τους για την ανάληψη των εργασιών ελέγχου, συντήρησης και επισκευής καθώς και της κάλυψης με τα αναγκαία ανταλλακτικά, όταν αυτό θα απαιτείται, σε ένα πενταθέσιο επιβατικό αυτοκίνητο του Κ.Ε.Α.Τ. τύπου OPEL VECTRA, κατά το έτος 2021.
Προϋπολογισμός δαπάνης για το όχημα τύπου OPEL VECTRA: 2.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ


 

01-03-2021: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΤ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΤΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 1228,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 9162.00 αρ. απόφασης δέσμευσης 126 (ΑΔΑ:6ΤΞ0469ΗΜΕ-ΧΞΕ)

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ. Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Τ2/742/27-01-2021 απόφαση του ΔΣ του ΚΕΑΤ (ΑΔΑ: ΨΤΟ469ΗΜΕ-ΩΨΔ) προτίθεται να προβεί σε ανάθεση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας στο μαγειρείο του κεντρικού κτιρίου του επί της συμβολής της Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 210 και της οδού Σπάρτης στην Καλλιθέα με τη διαδικασία του ν.4495/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Κ.Ε.Α.Τ., Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα, 17675 έως την Παρασκευή 12.03.2021 και ώρα 12.00 πρωινή.

Η Διοικήτρια και Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΑΤ

ΣΟΦΙΑ - ΛΕΥΚΗ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ


 

 

01-03-2021: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

To Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (K.E.A.T. – Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την με αρ. ΕΗΔ 18/740/22.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΜΙ4Ε9ΗΜΕ-Ξ2Δ) απόφαση του ΔΣ του προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη αναδόχων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας ενός έτους για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας του ΚΕΑΤ (Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα) και του παραρτήματος του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη (Β. Όλγας 32, Θεσσαλονίκη).
Διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν. 4412/2016)
Προϋπολογισμός: 6.076,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
CPV: 71317210 - 8
ΚΑΕ: 0419.00, αριθ. Απόφασης Δέσμευσης 124 (ΑΔΑ: 9ΘΣΣ469ΗΜΕ-87Ψ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης, ορίζεται η 12η Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. στο πρωτόκολλο της κεντρικής υπηρεσίας του ΚΕΑΤ (Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα 17675..

Η Διοικήτρια και Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΑΤ

ΣΟΦΙΑ - ΛΕΥΚΗ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ


 

 

24-02-2021: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΤ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΤΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 1.215,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Τ9/741/08-01-2021 απόφαση του ΔΣ του ΚΕΑΤ (ΑΔΑ: 9ΤΩΠ469ΗΜΕ-801) προτίθεται να προβεί σε τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών στο ναό της Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στο προαύλιο του κεντρικού κτιρίου του ΚΕΑΤ επί της συμβολής της Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 210 και της οδού Σπάρτης στην Καλλιθέα με τη διαδικασία του ν.4495/2017. 

Οι υπηρεσίες αφορούν την τακτοποίηση των ακόλουθων αυθαίρετων προσθηκών κατ’ επέκταση:

ενός κτίσματος από οπτόπλινθους διαστάσεων 3,00m x 2,40 m και

δύο πτερύγων αποτελούμενων από ξύλινο υαλοστάσιο διαστάσεων η πρώτη 8,82m x 2,40 m και η δεύτερη 11,85m x 2,23 m 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν  προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΑΤ, Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα, 17675 έως την Παρασκευή 05.03.2021 και ώρα 12.00 πρωινή. 

Η Διοικήτρια και Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΑΤ

ΣΟΦΙΑ – ΛΕΥΚΗ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για να δείτε το σχετικό σκαρίφημα πατήστε εδώ


 

 

23-02-2021: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ, χάριν συντομίας ΚΕΑΤ, που εδρεύει επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 και Σπάρτης, στην Καλλιθέα Αττικής, δέχεται προσφορές από πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ φορείς – εταιρείες πιστοποίησης γνώσης χειρισμού Η/Υ, για την πιστοποίησή της σε άτομα με οπτική αναπηρία του κέντρου μας.

Προϋπολογισμός δαπάνης: 12.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: μέχρι ώρας 11:00 της 05 / 03 /2021

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ  


 


10-02-2021. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ, χάριν συντομίας ΚΕΑΤ, που εδρεύει επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 και Σπάρτης, στην Καλλιθέα Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Π4/739/15-12-2020 Απόφασης του Δ.Σ. αυτού

ΚΑΛΕΙ


τα Πρατήρια Καυσίμων και κατά προτίμηση τα έχοντα το κατάστημα – πρατήριό τους πλησίον της έδρας του ΚΕΑΤ, να υποβάλουν προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (στη Διεύθυνση της έδρας του), το αργότερο μέχρι και ώρα 11:00 π.μ. της 15/02/2021 (καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών), για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης από το κατάστημα – πρατήριό τους, κατά το χρονικό διάστημα από 19/02/2021 μέχρι και 31/12/2021, για την κίνηση των παρακάτω υπηρεσιακών οχημάτων του.
 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ


 

21/01/2021. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΤΙΣΜΟΥ Η/Υ

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ, χάριν συντομίας ΚΕΑT, που εδρεύει επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 και Σπάρτης, στην Καλλιθέα Αττικής, δέχεται προσφορές από πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ φορείς – εταιρείες πιστοποίησης γνώσης χειρισμού Η/Υ, για την πιστοποίησή της σε άτομα με οπτική αναπηρία του κέντρου μας.
Προϋπολογισμός δαπάνης: 12.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.
Προθεσμία υποβολής προσφορών: μέχρι ώρας 11:00 της 29 / 01 /2021
.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ


 

18/01/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον έλεγχο, συντήρηση, επισκευή τεσσάρων (4) οχημάτων.

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ, χάριν συντομίας KΕΑΤ, που εδρεύει επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 και Σπάρτης, στην Καλλιθέα Αττικής, δέχεται προσφορές για ανάθεση σε συνεργείο αυτοκινήτων, του ελέγχου, της συντήρησης, της επισκευής, με τα αναγκαία ανταλλακτικά τους, των τεσσάρων (4) οχημάτων του ΚΕΑΤ, κατά το χρονικό διάστημα από 01 /02 /2021 μέχρι και 31/12/2021.
Προϋπολογισμός δαπάνης και για τα 4 οχήματα: 8.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.
Προθεσμία υποβολής προσφορών: μέχρι ώρας 10:00 της 22 / 01 / 2021.

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ


 

15/01/2921: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κέντρο μας δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι  22-01-2021 και ώρα 12:30 στα γραφεία του, που βρίσκονται επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου
210 & Σπάρτης (είσοδος από οδό Σπάρτης), στη Καλλιθέα Αττικής, για τη προμήθεια  και τοποθέτηση ενός κλιματιστικού μηχανήματος 18.000 BTU συνολικής αξίας 900,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
της Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΖΟΥΚΗ

 

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ, χάριν συντομίας ΚΕΑΤ, που εδρεύει επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 και Σπάρτης, στην Καλλιθέα Αττικής, δέχεται προσφορές για ανάθεση σε πρατήριο καυσίμων κ.λ.π. και κατά προτίμηση, να έχει το κατάστημα – πρατήριό του πλησίον της έδρας του ΚΕΑΤ, για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης τεσσάρων (4) οχημάτων του, κατά το χρονικό διάστημα από 01 / 02 / 2021 μέχρι και 31/12/2021.
Προϋπολογισμός δαπάνης: 22.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.
Προθεσμία υποβολής προσφορών: μέχρι ώρας 11:00 της 18 / 01 / 2021.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΟΦΙΑ – ΛΕΥΚΗ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ       

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ


 

 

Καλλιθέα, 17 /12. /2020
Αριθ. Πρωτ.: 3809
Διεύθυνση Διοικήσεως
Τμήμα Προσωπικού – Οικονομικού
Πληροφορίες: Κ. Καπέλης
Τηλ.: 210 9531803
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ, χάριν συντομίας ΚΕΑΤ, που εδρεύει επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 και Σπάρτης, στην Καλλιθέα Αττικής, δέχεται προσφορές για ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο, του καθαρισμού με 2 καθαρίστριες 5ωρης απασχόλησης σε καθημερινή βάση (πλην Σαββάτων, Κυριακών, Αργιών μέρους των χώρων της έδρας του, κατά το χρονικό διάστημα από 28/12/2020 μέχρι και 25/2/2021.
Προϋπολογισμός έργου: 4.600,00€ με το ΦΠΑ.
Προθεσμία υποβολής προσφορών: μέχρι ώρας 10:30 π.μ. της 21ης/12/2020.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                       
ΣΟΦΙΑ-ΛΕΥΚΗ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

 

 

17-12-2020: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών κατά τον ν.4495/2017 σε  τετραώροφο διατηρητέο, νεοκλασικό κτίριο, στο ΚΕΑΤ- Παράρτημα Θεσσαλονίκης.
Καλλιθέα, 17.12.2020
Αρ. Πρωτ. : 3805

Προϋπολογισμός: 6.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
CPV: 71330000-0
Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  κατ’ αποκοπή τιμή.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΕΗΔ1/739/15-12-2020 (ΑΔΑ:6ΙΜΣ469ΗΜΕ-Λ9Φ)  απόφαση του ΔΣ του ΚΕΑΤ προτίθεται να προβεί εκ νέου σε ανάθεση της τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών κατά το Ν.4495/2017 σε τετραώροφο διατηρητέο, νεοκλασικό κτίριο, συμπεριλαμβανόμενης μελέτης στατικής επάρκειας ιδιοκτησίας του Παραρτήματος του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 32.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή να την αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης, Βασιλίσσης Όλγας 32, 54641 μέχρι την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14.00.

 Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

 

 

17 Ιουνίου 2020: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΚΕΑΤ

Καλλιθέα, 17.06.2020
Αρ. Πρωτ. : 1505
   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΚΕΑΤ, Ελ. Βενιζέλου 210,  Καλλιθέα.
(άρθρο 118 του ν. 4412/2016)

Προϋπολογισμός 2.294,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
CPV 75251000-0
Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  κατ’ αποκοπή τιμή

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΕΗΔ 12/728/28-5-2020 (ΑΔΑ: ΨΝΑΨ469ΗΜΕ-Μ01) απόφαση του ΔΣ του ΚΕΑΤ  προτίθεται να προβεί σε ανάθεση του ελέγχου των πυροσβεστήρων στις κεντρικές εγκαταστάσεις του (Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν  προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΑΤ, Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα, 17675 έως την 25η μηνός Ιουνίου και ώρα 10.00 πρωινή.

Για να δείτε την ανακοίνωση αναλυτικά πατήστε εδώ

 

 

9 Ιουνίου 2020: Ανακοίνωση υποβολής προσφορών προμήθειας άρτου και παροχής υπηρεσιών απολυμανσης για το ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης


Το ΚΕΑΤ  παράρτημα Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την υποβολή προσφορών για την προμήθεια "Άρτου" και παροχή "υπηρεσιών απολύμανσης".

Για να δείτε την ανακοίνωση για την προμήθεια άρτου πατήστε εδώ

Για να δείτε την ανακοίνωση για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης πατήστε εδώ

 

 

 

29 Μαϊου 2020: Ανακοίνωση για προμήθεια γραφικής ύλης για το ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης

Το ΚΕΑΤ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης δέχεται κλειστές προσφορές από την Πέμπτη  28/05/2020 μέχρι και την Τετάρτη 03/06/2020 και ώρα 23:59, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.για την προμήθεια γραφικής ύλης, μελανιών εκτυπωτών και toner, συνολικής αξίας 4.340,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για να δείτε την ανακοίνωση και την κατάσταση των ζητούμενων υλικών πατήστε εδώ

 

 

9 Απριλίου 2020: Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), ανακοινώνει τη Συλλογή Προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της κεντρικής Υπηρεσίας στην Αθήνα

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

 

 

2 Απριλίου 2020: Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), ανακοινώνει τη Συλλογή Προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του παραρτήματός του στη Θεσσαλονίκη

 Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

 

 

17 Μαρτίου 2020: Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου επικουρικού προσωπικού για το παράρτημα του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου επικουρικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία λήγει στις 30.09.2020, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 του παραρτήματός του στη Θεσσαλονίκη.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Δείτε το ΦΕΚ 868Β'-16.03.2020 εδώ

Πατήστε εδώ για να δείτε την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

16 Μαρτίου 2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ BRAILLE

Το ΚΕΑΤ ανακοινώνει την προκήρυξη υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός εκτυπωτή BRAILLE για τις ανάγκες του παραρτήματος του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη.

 Για να δείτε τη προκήρυξη πατήστε εδώ

 

 

28 Φεβρουαρίου 2020: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον καθαρισμό των χώρων του ΚΕΑΤ

 Tο Κέντρον Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ), ΝΠΔΔ, δέχεται κλειστές προσφορές για τον καθαρισμό των χώρων του από ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμού για το χρονικό διάστημα από 12/3/2020 μέχρι και 15/6/2020. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 9/3/2020 μέχρι ώρας 13:00

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε εδώ

Σημαντική Επισήμανση: Κατόπιν εξέτασης διαφόρων ερωτημάτων που έθεσαν στο Κ.Ε.Α.Τ. επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά τους επί της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. 700/28-2-2020 για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των χώρων του από 12 Μαρτίου 2020 μέχρι και 15 Ιουνίου 2020, γίνεται γνωστό ότι τελικά ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ επέρχεται στην προαναφερόμενη πρόσκληση. Εξακολουθούν να ισχύουν όσα σε αυτή αναφέρονται ή απορρέουν.

 

 

25 Φεβρουαρίου 2020: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη φύλαξη των χώρων του παραρτήματος του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη

Το Κέντρον Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη φύλαξη των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του στην Καλλιθέα Αττικής καθώς και του Παραρτήματός του στη Θεσσαλονίκη, για το χρονικό διάστημα από 31-03-2020 μέχρι και 30-06-2020. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11 Μαρτίου 2020 και μέχρι ώρας 2:30 μ.μ.

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε εδώ

 
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β’- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Τ. ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 674/25-2-2020, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020, ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ.

Για να δείτε το διορθωμένο πίνακα 5 εδώ

 

20 Φεβρουαρίου 2020: ΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΑΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 722/06-02-2020.- ΘΕΜΑ 15, απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει την «έγκριση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαριότητας - ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Παραρτήματος του ΚΕΑΤ από 26-02-2020 μέχρι και 25-02-2021» (ΑΔΑ: ΨΥΣ5469ΗΜΕ-ΒΙΨ).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 25η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

 

 

16 Ιανουαρίου 2020: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Το Κέντρον Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ), δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι και 22/1/2020 και ώρα 14:30 στα γραφεία του που βρίσκονται επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου 210 & Σπάρτης στην Καλλιθέα Αττικής, που θα αφορούν στη μεταφορά δύο (2) μαθητών με οπτική αναπηρία του Προνηπιακού του Τμήματος, με ΕΔΧ ΤΑΞΙ μετά συνοδού, από τις οικίες τους σε αυτό.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

 

10 Ιανουαρίου 2020: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAPTOPS

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι και 14/1/2020 και ώρα 14:30 στα γραφεία του που βρίσκονται επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 & Σπάρτης στην Καλλιθέα Αττικής, για την προμήθεια δέκα (10) laptops.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ