Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, αναφορικά με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Κέντρο Εκπαιδεύσεων και Αποκαταστάσεως Τυφλών, που εδρεύει στην Καλλιθέα του Νομού Αττικής. Κατά των προσωρινών πινάκων, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα ανάρτησής τους, ήτοι μέχρι 12/03/2018. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Πίνακας κατάταξης προσληπτέων_sox1_YE_καθαριότητας

Πίνακας Απορριπτέων_sox1_YE_καθαριότητας

 

 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τους καταρτησθέντες από το ΑΣΕΠ Α' αναμορφωμένους πίνακες κατάταξης υποψηφίων κατά χρόνο ανεργίας και εμπειρίας και Β' αναμορφωμένο πίνακα κατά χρόνο εμπειρίας για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για τον κλάδο/ειδικότητα ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (κωδ. 104) της υπ' αρίθ. πρωτ. 5211/20-11-2017 ανακοίνωσης.

Α' αναμορφωμένος πίνακας ανεργίας

Α' αναμορφωμένος πίνακας εμπειρίας

Β' αναμορφωμένος πίνακας εμπειρίας

Κέντρον Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) Ν.Π.Δ.Δ.
Τμήμα Προσωπικού-Οικονομικού
Γραφείο Προσωπικού
Τηλ.: 2109582760, Fax: 2109595868
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ συνολικά τεσσάρων (04) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσαίας του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) που έδρεύει στην Καλλιθέα του ν. Αττικής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ .8 και να την υποβάλουν μέχρι και τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ), Ελ. Βενιζέλου 210, Τ.Κ. 17675, Καλλιθέα - ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Πατεράκη (τηλ. επικοινωνίας: 210-9582760).

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ .8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

SOX 1 2018 KEAT

Κέντρον Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) Ν.Π.Δ.Δ.
Τμήμα Προσωπικού-Οικονομικού
Γραφείο Προσωπικού
Τηλ.: 2109582760, Fax: 2109595868
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πιστοποίησης στη γραφή Braille, που έγιναν στο εξεταστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης το Δεκέμβριο 2017 .

Για να δείτε τους επιτυχόντες πατήστε εδώ

Για να δείτε τους αποτυχόντες πατήστε εδώ

 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τους καταρτησθέντες από τον ΑΣΕΠ πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ' αρίθ. πρωτ. 5211/20-11-2017 ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων πλήρωσης θέσεων επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤ. Δ')-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤ. Δ')-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ