Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησηςΘεσσαλονίκη 09/01/2019

ΘΕΜΑ: «ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ BRAILLE ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΑΤ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 32, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 09-01-2019 & ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10-01-2019 »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ό,τι τα μαθήματα braille στο Παράρτημα του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης για τις Τετάρτη 09-01-2019 & Πέμπτη 10-01-2019 ακυρώνονται λόγω καιρικών συνθηκών.

 

Η α/α Προϊσταμένης Υπηρεσιών ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης

Αναστασία ΠαγούνηΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες εστίασης και σίτισης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 25 παρ. 9, του Ν. 4440/2016)

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων εστίασης-σίτισης του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) που εδρεύει στην Καλλιθέα του ν. Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ .6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Εκπαιδεύσεως Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ), Ελ. Βενιζέλου 210, Τ.Κ. 17675, Καλλιθέα - ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο
Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Πατεράκη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κεντρικό κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο παράρτημα αυτής, στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας (www.keat.gr), καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Καλλιθέας και Θεσσαλονίκης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ .6

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018

Παράρτημα ΣΟΧ-Οδηγίες, Δικαιολογητικά-Προσθήκη ΑΜΕΑ

 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πιστοποίησης στη γραφή Braille, που έγιναν στο εξεταστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο 2018.

Για να δείτε τους επιτυχόντες πατήστε εδώ

Για να δείτε τους αποτυχόντες πατήστε εδώ

 

 

 

 

"Promoting inclusion through educational 3D Printing"
A project founded by Erasmus+
Project Number: 2017-1-ES01-KA201-038019

Project Coordinator: CONSELLERIA DE EDUCACION, INVESTIGACION, CULTURA Y DEPORTE

Partners: CENTRE OF EDUCATION AND REHABILITION FOR THE BLIND (EL)
MUNDO READER SL (ES)
JONUSTU-OG BEKKINGARMIOSTOO FYRIRBLINDA SJONSKERTA OG DAUFBLINDA EINSTAKLINGA (IS)
The Society of Riga partially sighted and Blind Look at me (LV)
INSTITUTO ENSENANZA SECUNDARIA CONSELLERIA (ES)
3rd Gymnasium Kifissia (EL)
IES BENLLIURE (ES)
ELLINOAGLIKI AGOGI (EL)
4o DIMOTIKO SXOLEIO PEFKIS (EL)

Project website: http://www.erasmusprint3d.eu/

 

Στο ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τμήματα εκμάθησης Η/Υ και Αγγλικής Γλώσσας για ενήλικες, άτομα με οπτική αναπηρία.

Οι εκπαιδευόμενοι των τμημάτων Η/Υ θα αποκτήσουν γνώση Χρήσης Πληκτρολογίου, Βασικών Εννοιών Πληροφορικής, WINDOWS, WORD,  INTERNET και EXCELL. Με την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης. Τα μαθήματα  πραγματοποιούνται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός των σχολικών αργιών.

Τα μαθήματα Αγγλικών  πραγματοποιούνται καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή,  εκτός των σχολικών αργιών, από τις 11.30 – 13.30. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις για τα τμήματα Η/Υ και αγγλικών  υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης κατά τις εργάσιμες ημέρες  9.00 -14.00 στο διάστημα 11/09/2018 – 25/09/2018. Για την περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να προσέλθουν στο ΚΕΑΤ την αίτηση μπορεί να υποβάλει τρίτο πρόσωπο μόνο με εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου.

Πληροφορίες: Γραμματεία ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης
τηλ. 2310 830 095