Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) ανακοινώνει:

1. την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων πενθήμερης και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΤ, που εδρεύει στην Καλλιθέα του ν. Αττικής και για το  Παράρτημα του ΚΕΑΤ, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

2. την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων  (4) ατόμων πενθήμερης (5ωρης ημερήσιας απασχόλησης) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΤ, που εδρεύει στην Καλλιθέα του Ν. Αττικής.

Η αποστολή των φακέλων των αιτήσεων πρέπει να γίνει εντός δέκα (10) ημερών, υπολογιζόμενες ημερολογιακά από 24-3 2021 ήτοι έως και 2-4-2021. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του αποδεικτικού κατάθεσης.

 

Για να δείτε την κοινή υπουργική απόφαση εδώ

Για να δείτε την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης εδώ

Για να δείτε το παράρτημα ανακοίνωσης  ΣΟΧ 1/2021 για τη φύλαξη εδώ

Για να δείτε την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021 για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας εδώ

Για να δείτε το παράρτημα ανακοίνωσης  ΣΟΧ 2/2021 για την καθαριότητα εδώ

Για να δείτε το έντυπο αίτησης ΣΟΧ εδώ

 

Το Κέντρο μας δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι 26-03-2021 και ώρα 12:00 μ.μ στα γραφεία του, που βρίσκονται επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου 210 & Σπάρτης, για τη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνολικής αξίας χιλίων ευρώ (1.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ, χάριν συντομίας ΚΕΑΤ, που εδρεύει επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 και Σπάρτης, στην Καλλιθέα Αττικής

ΚΑΛEΙ

Αποκλειστικά και μόνον τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία (ή αντιπροσώπους) της OPEL, να υποβάλουν προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου το αργότερο μέχρι και ώρας 11.00 π.μ. της 09/03/2021, δια των οποίων θα εκδηλώνουν την πρόθεσή τους για την ανάληψη των εργασιών ελέγχου, συντήρησης  και επισκευής καθώς και της κάλυψης με τα αναγκαία ανταλλακτικά, όταν αυτό θα απαιτείται, σε ένα πενταθέσιο επιβατικό αυτοκίνητο του Κ.Ε.Α.Τ. τύπου OPEL VECTRA, κατά το έτος 2021.
Προϋπολογισμός δαπάνης  για το όχημα τύπου OPEL VECTRA: 2.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΤ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΤΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 1228,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 9162.00 αρ. απόφασης δέσμευσης 126 (ΑΔΑ:6ΤΞ0469ΗΜΕ-ΧΞΕ)

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ. Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Τ2/742/27-01-2021 απόφαση του ΔΣ του ΚΕΑΤ (ΑΔΑ: ΨΤΟ469ΗΜΕ-ΩΨΔ) προτίθεται να προβεί σε ανάθεση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας στο μαγειρείο του κεντρικού κτιρίου του επί της συμβολής της Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 210 και της οδού Σπάρτης στην Καλλιθέα με τη διαδικασία του ν.4495/2017.
 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν  προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Κ.Ε.Α.Τ., Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα, 17675 έως την Παρασκευή 12.03.2021 και ώρα 12.00 πρωινή.

Η Διοικήτρια και Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΑΤ

ΣΟΦΙΑ - ΛΕΥΚΗ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

To Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (K.E.A.T. – Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την με αρ. ΕΗΔ 18/740/22.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΜΙ4Ε9ΗΜΕ-Ξ2Δ) απόφαση του ΔΣ του προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη αναδόχων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας ενός έτους για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας του ΚΕΑΤ (Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα) και του παραρτήματος του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη (Β. Όλγας 32, Θεσσαλονίκη).
Διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν. 4412/2016)
Προϋπολογισμός:  6.076,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
CPV: 71317210 - 8  
ΚΑΕ: 0419.00, αριθ. Απόφασης Δέσμευσης 124 (ΑΔΑ: 9ΘΣΣ469ΗΜΕ-87Ψ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης, ορίζεται η 12η Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. στο πρωτόκολλο της κεντρικής υπηρεσίας του ΚΕΑΤ (Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα 17675.

Η Διοικήτρια και Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΑΤ

ΣΟΦΙΑ - ΛΕΥΚΗ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ