Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΤ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΤΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 1228,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 9162.00 αρ. απόφασης δέσμευσης 126 (ΑΔΑ:6ΤΞ0469ΗΜΕ-ΧΞΕ)

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ. Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Τ2/742/27-01-2021 απόφαση του ΔΣ του ΚΕΑΤ (ΑΔΑ: ΨΤΟ469ΗΜΕ-ΩΨΔ) προτίθεται να προβεί σε ανάθεση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας στο μαγειρείο του κεντρικού κτιρίου του επί της συμβολής της Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 210 και της οδού Σπάρτης στην Καλλιθέα με τη διαδικασία του ν.4495/2017.
 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν  προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Κ.Ε.Α.Τ., Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα, 17675 έως την Παρασκευή 12.03.2021 και ώρα 12.00 πρωινή.

Η Διοικήτρια και Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΑΤ

ΣΟΦΙΑ - ΛΕΥΚΗ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

To Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (K.E.A.T. – Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την με αρ. ΕΗΔ 18/740/22.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΜΙ4Ε9ΗΜΕ-Ξ2Δ) απόφαση του ΔΣ του προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη αναδόχων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας ενός έτους για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας του ΚΕΑΤ (Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα) και του παραρτήματος του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη (Β. Όλγας 32, Θεσσαλονίκη).
Διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν. 4412/2016)
Προϋπολογισμός:  6.076,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
CPV: 71317210 - 8  
ΚΑΕ: 0419.00, αριθ. Απόφασης Δέσμευσης 124 (ΑΔΑ: 9ΘΣΣ469ΗΜΕ-87Ψ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης, ορίζεται η 12η Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. στο πρωτόκολλο της κεντρικής υπηρεσίας του ΚΕΑΤ (Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα 17675.

Η Διοικήτρια και Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΑΤ

ΣΟΦΙΑ - ΛΕΥΚΗ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΤ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΤΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 1.215,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Τ9/741/08-01-2021 απόφαση του ΔΣ του ΚΕΑΤ (ΑΔΑ: 9ΤΩΠ469ΗΜΕ-801) προτίθεται να προβεί σε τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών στο ναό της Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στο προαύλιο του κεντρικού κτιρίου του ΚΕΑΤ επί της συμβολής της Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 210 και της οδού Σπάρτης στην Καλλιθέα με τη διαδικασία του ν.4495/2017. 

Οι υπηρεσίες αφορούν την τακτοποίηση των ακόλουθων αυθαίρετων προσθηκών κατ’ επέκταση:

ενός κτίσματος από οπτόπλινθους διαστάσεων 3,00m x 2,40 m και

δύο πτερύγων αποτελούμενων από ξύλινο υαλοστάσιο διαστάσεων η πρώτη 8,82m x 2,40 m και η δεύτερη 11,85m x 2,23 m 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν  προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΑΤ, Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα, 17675 έως την Παρασκευή 05.03.2021 και ώρα 12.00 πρωινή. 

 

Η Διοικήτρια και Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΑΤ

ΣΟΦΙΑ – ΛΕΥΚΗ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για να δείτε το σχετικό σκαρίφημα πατήστε εδώ

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ, χάριν συντομίας ΚΕΑΤ, που εδρεύει επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 και Σπάρτης, στην Καλλιθέα Αττικής, δέχεται προσφορές από πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ φορείς – εταιρείες πιστοποίησης γνώσης χειρισμού Η/Υ, για την πιστοποίησή της σε άτομα με οπτική αναπηρία του κέντρου μας.

Προϋπολογισμός δαπάνης: 12.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: μέχρι ώρας 11:00 της 05 / 03 /2021

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ, χάριν συντομίας ΚΕΑΤ, που εδρεύει επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 και Σπάρτης, στην Καλλιθέα Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ.  Π4/739/15-12-2020 Απόφασης του Δ.Σ. αυτού

ΚΑΛΕΙ


τα Πρατήρια Καυσίμων και κατά προτίμηση τα έχοντα το κατάστημα – πρατήριό τους πλησίον της έδρας του ΚΕΑΤ, να υποβάλουν προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (στη Διεύθυνση της έδρας του), το αργότερο μέχρι και ώρα 11:00 π.μ. της 15/02/2021  (καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών), για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης από το κατάστημα – πρατήριό τους, κατά το χρονικό διάστημα από 19/02/2021 μέχρι και 31/12/2021, για την κίνηση των παρακάτω υπηρεσιακών οχημάτων του.
.

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ