Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Θεσσαλονίκη, 11/02/2019

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ BRAILLE ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΑΤ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Σας ενημερώνουμε ότι οι πιστοποιήσεις των εξετάσεων Braille μηνός Δεκεμβρίου 2018, για τους εξεταζόμενους του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης και της Περιφερειακής Ένωσης Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών Κεντρικής Μακεδονίας, είναι διαθέσιμες. 
Καλείστε για την παραλαβή τους, εντός δύο (2) μηνών, από τη Βιβλιοθήκη του ΚΕΑΤ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης, Λεφ. Βασ. Όλγας 32 κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:
Δευτέρα έως Παρασκευή (μόνο εργάσιμες ημέρες) 09:00π.μ. - 14:00μ.μ.

 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πιστοποίησης στη γραφή Braille, που έγιναν στο εξεταστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης το Δεκέμβριο 2018.

Για να δείτε τους επιτυχόντες πατήστε εδώ

Για να δείτε τους αποτυχόντες πατήστε εδώ 

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2018 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων εστίασης-σίτισης του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) που εδρεύει στην Καλλιθέα του Νομού Αττικής.

 Σας ενημερώνουμε για την έκδοση του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2018 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων εστίασης-σίτισης του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) που εδρεύει στην Καλλιθέα του Νομού Αττικής. Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίωνΘεσσαλονίκη 09/01/2019

ΘΕΜΑ: «ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ BRAILLE ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΑΤ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 32, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 09-01-2019 & ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10-01-2019 »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ό,τι τα μαθήματα braille στο Παράρτημα του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης για τις Τετάρτη 09-01-2019 & Πέμπτη 10-01-2019 ακυρώνονται λόγω καιρικών συνθηκών.

 

Η α/α Προϊσταμένης Υπηρεσιών ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης

Αναστασία ΠαγούνηΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες εστίασης και σίτισης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 25 παρ. 9, του Ν. 4440/2016)

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων εστίασης-σίτισης του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) που εδρεύει στην Καλλιθέα του ν. Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ .6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Εκπαιδεύσεως Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ), Ελ. Βενιζέλου 210, Τ.Κ. 17675, Καλλιθέα - ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο
Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Πατεράκη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κεντρικό κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο παράρτημα αυτής, στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας (www.keat.gr), καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Καλλιθέας και Θεσσαλονίκης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ .6

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018

Παράρτημα ΣΟΧ-Οδηγίες, Δικαιολογητικά-Προσθήκη ΑΜΕΑ