Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 
Καλλιθέα, 16.04.2021
Αρ. Πρωτ. : 1417

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (ΚΕΑΤ) Ν.Π.Δ.Δ. εκμισθώνει με Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.715/1979 και την από 12.04.2021 Διακήρυξη, στις 11 Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00-11.00 π.μ. στα γραφεία του παραρτήματος του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Β. Όλγας 32, ένα ισόγειο κατάστημα επιφανείας 36,60 τ.μ., επί της οδού Π. Π. Γερμανού 7, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με ελάχιστο όριο μισθώματος 1.900,00€ μηνιαίως, πλέον χαρτοσήμου.

Εγγύηση συμμετοχής σε ευρώ, ίση με ένα μηνιαίο μίσθωμα με εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον πλειοδότη.

Για να δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε εδώ