Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) ανακοινώνει:

1. την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων πενθήμερης και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΤ, που εδρεύει στην Καλλιθέα του ν. Αττικής και για το  Παράρτημα του ΚΕΑΤ, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

2. την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων  (4) ατόμων πενθήμερης (5ωρης ημερήσιας απασχόλησης) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΤ, που εδρεύει στην Καλλιθέα του Ν. Αττικής.

Η αποστολή των φακέλων των αιτήσεων πρέπει να γίνει εντός δέκα (10) ημερών, υπολογιζόμενες ημερολογιακά από 24-3 2021 ήτοι έως και 2-4-2021. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του αποδεικτικού κατάθεσης.

 

Για να δείτε την κοινή υπουργική απόφαση εδώ

Για να δείτε την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης εδώ

Για να δείτε το παράρτημα ανακοίνωσης  ΣΟΧ 1/2021 για τη φύλαξη εδώ

Για να δείτε την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021 για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας εδώ

Για να δείτε το παράρτημα ανακοίνωσης  ΣΟΧ 2/2021 για την καθαριότητα εδώ

Για να δείτε το έντυπο αίτησης ΣΟΧ εδώ