Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΤ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΤΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 1228,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 9162.00 αρ. απόφασης δέσμευσης 126 (ΑΔΑ:6ΤΞ0469ΗΜΕ-ΧΞΕ)

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ. Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Τ2/742/27-01-2021 απόφαση του ΔΣ του ΚΕΑΤ (ΑΔΑ: ΨΤΟ469ΗΜΕ-ΩΨΔ) προτίθεται να προβεί σε ανάθεση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας στο μαγειρείο του κεντρικού κτιρίου του επί της συμβολής της Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 210 και της οδού Σπάρτης στην Καλλιθέα με τη διαδικασία του ν.4495/2017.
 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν  προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Κ.Ε.Α.Τ., Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα, 17675 έως την Παρασκευή 12.03.2021 και ώρα 12.00 πρωινή.

Η Διοικήτρια και Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΑΤ

ΣΟΦΙΑ - ΛΕΥΚΗ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ