Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

To Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (K.E.A.T. – Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την με αρ. ΕΗΔ 18/740/22.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΜΙ4Ε9ΗΜΕ-Ξ2Δ) απόφαση του ΔΣ του προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη αναδόχων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας ενός έτους για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας του ΚΕΑΤ (Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα) και του παραρτήματος του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη (Β. Όλγας 32, Θεσσαλονίκη).
Διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν. 4412/2016)
Προϋπολογισμός:  6.076,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
CPV: 71317210 - 8  
ΚΑΕ: 0419.00, αριθ. Απόφασης Δέσμευσης 124 (ΑΔΑ: 9ΘΣΣ469ΗΜΕ-87Ψ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης, ορίζεται η 12η Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. στο πρωτόκολλο της κεντρικής υπηρεσίας του ΚΕΑΤ (Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα 17675.

Η Διοικήτρια και Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΑΤ

ΣΟΦΙΑ - ΛΕΥΚΗ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ