Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών κατά τον ν.4495/2017 ΣΕ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟ διατηρητέο, νεοκλασικό κτίριο, στο ΚΕΑΤ- Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Καλλιθέα, 10.11.2020
Αρ. Πρωτ. : 3347

Προϋπολογισμός: 6.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
CPV: 71330000-0
Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  κατ’ αποκοπή τιμή

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΕΗΔ8/729/22-06-2020 (ΑΔΑ:6ΠΡ7469ΗΜΕ-ΔΔΕ)  απόφαση του ΔΣ του ΚΕΑΤ προτίθεται να προβεί σε ανάθεση της τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών κατά το Ν.4495/2017 σε τετραώροφο διατηρητέο, νεοκλασικό κτίριο, συμπεριλαμβανόμενης μελέτης στατικής επάρκειας ιδιοκτησίας του Παραρτήματος του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 32.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ενυπόγραφη προσφορά σε κλειστό και σφραγισμένο και στο πίσω μέρος φάκελο ιδιοχείρως ή να την αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης, Βασιλίσσης Όλγας 32, 54641 μέχρι την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13.00.

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ