Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

 

Το ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (ΚΕΑΤ)-ΝΠΔΔ, με την με αρ. πρωτ. 2275/31-08-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ. να του υποβάλουν μέχρι και 09-09-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:30μ.μ. έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την προμήθεια (+/-) 30.000 μεμονωμένα φύλλα ειδικού χαρτιού Braille, συνολικής αξίας 2.550,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ως και των νομίμων κρατήσεων.

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ