Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Καλλιθέα, 14.07.2020
Αρ. Πρωτ. 1845


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α΄ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΜΗΣ 18, ΑΘΗΝΑ
με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν. 4412/2016)

Προϋπολογισμός 3.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
CPV 4533000-9 για υδραυλικές εργασίες, 44115210-4 για υδραυλικά υλικά, 44411000-4 για είδη εγκαταστάσεων υγιεινής.
Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  κατ’ αποκοπή τιμή.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ. Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΕΗΔ 3ο/729/22.06.2020 απόφαση του ΔΣ του ΚΕΑΤ (ΑΔΑ: 6ΤΦΦ469ΗΜΕ-2Ψ7) απόφαση του ΔΣ του ΚΕΑΤ  προτίθεται να προβεί σε ανάθεση εργασιών ανακαίνισης μπάνιου συμπεριλαμβανομένων των υλικών και των ειδών υγιεινής σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του στον Α΄ όροφο πολυκατοικίας στην οδό Σύμης 18, Αθήνα.
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν  προσφορά ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά στο Πρωτόκολλο του Κ.Ε.Α.Τ., Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα, 17675 έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και ώρα 14.00.
 
Αναλυτικότερα εδώ