Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

 

Καλλιθέα, 21-11-2019
Αρ. Πρωτ. : 4302
Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Καπέλης
Τηλέφωνα: 2109531803, 210 9595880

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π3/716/23-10-2019  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ψ34Ο469ΗΜΕ-25Δ) προτίθεται να προβεί στην ετήσια επισκευή και  συντήρηση δύο λεβήτων - καυστήρων στο νέο κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας του με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
Η εργασία αφορά:
2 λέβητες – καυστήρες των 300.000 kcal/h
και περιλαμβάνει:
Α. Συντήρηση των λεβήτων: Καθαρισμό του θαλάμου καύσης και των αυλών με συρμάτινη βούρτσα, καθαρισμό πίσω μέρους του λέβητα, στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων, σκούπισμα δαπέδου λεβητοστασίου.
Β. Συντήρηση καυστήρων: πλήρη καθαρισμό (μπεκ, στροβιλιστή και ακίδων σπινθηριστή, φίλτρων πετρελαίου, αντλίας πετρελαίου, αεραυλού, πτερυγίων ανεμιστήρα, φωτοκύτταρου, έλεγχο πίεσης διαστολής, έλεγχο αυτομάτου πλήρωσης και καλής λειτουργίας ασφαλιστικών διατάξεων, έλεγχο της καπνοδόχου του συστήματος και καθαρισμό.
Γ. Έκδοση φύλλου ελέγχου και πιστοποιητικού: Μέτρηση και ρύθμιση των καυσαερίων, έκδοση φύλλου ελέγχου και πιστοποιητικού.


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν  προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΑΤ, Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα, 17675 έως την Τρίτη 26.11.2019 και ώρα 12.00 πρωινή.


Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΚΕΑΤ