Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τους καταρτησθέντες από τον ΑΣΕΠ πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ' αρίθ. πρωτ. 5211/20-11-2017 ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων πλήρωσης θέσεων επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤ. Δ')-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤ. Δ')-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ